HomeJezik-E, -JE ili -IJE

-E, -JE ili -IJE

Poslušajte moju majku, pa makar I ne valjalo

PRVI DIO

Svima nam se kada pišemo potkradu greške, katkad calami, katkada linguae. Stoga moramo učiniti nešto da ih ne pravimo. Eto recimo jedna od najčešćih grešaka je pogrešna zamjena slova (glasa) jat u bosanskom jeziku. Tu se ustvari radi o tome da li će u riječi umjesto jat doći –e, -je, ili –ije. Evo iznosim vam ovdje precizno i detaljno objašnjenje o tome. Ne recite prepotentno da to znate. Potrudite se da pročitate. Vjerujte da ćete otkriti stvari koje niste znali, a primijenivši doslovno pravila koja su ovdje data, naučićete to za sva vremena i više nikada vam se neće potkrasti takva greška.

Evo da napravim jednu digresiju :

Koliko vas je govorilo trebam, trebaju, trebate i slično. A ako ste pratili lekciju iz prethodnog javljanja, naučili ste to i više tu grešku ne pravite.

Stoga preporučujem da ovo polahko i natenane pročitate. Nakon toga napravite sami nekoliko vježbi. Utvrdite naučeno. Trebaće vam.

Sretno vam bilo !

Slovo (glas) JAT (Ъ)

(-E, -JE ili –IJE)

Bosančica, naše bosansko pismo, je već poznavala slovo (glas) jat. Ono je evoluiralo najprije preko indoevropskog dugog samoglasnika ē, pa preko staroslovenskog samoglasnika ĕ kroz glagoljicu i bosančicu. Čim je prestao period zajedničkog slavenskog, ono je u raznim jezicima različito prihvaćeno i konvertirano shodno posebnosti jezika. U bosančici ono je bilo J (jod) naročito kada se nalazilo ispred H i L. Dakle, u jednom datom trenutku slovo jat je iščezlo iz ruskog, u srpskom se preobrazilo u e, a u bosanskom u –e, -je i –ije.

                        vera                                         vira                                          vjera

                        terati                                      tirati                                       tjerati

                        pesma                                   pisma                                     pjesma

                        dete                                        dite                                         dijete

                        mleko                                     mliko                                      mlijeko

                        lepo                                        lipo                                         lijepo

                        belo                                        bilo                                         bijelo

 

            Glas E se izgovara ili kratko ili dugo, zavisno od toga da li je on zamijenio kratko ili dugo jat odnosno kratko ili dugo E. U bosanskom jeziku kratko E se zamjenjuje sa -JE, a dugo sa  -IJE.

                        za kratko jat    (ȅ) - JE

                        za dugo jat      (ē) - IJE

dȅca                >          djeca

mȅra               >          mjera

sȅsti                >          sjesti

potȅra             >          potjera

bȅžati              >          bježati

pȅvati              >          pjevati

pētao              >          pijetao

lēpo                 >          lijepo

rēka                 >          rijeka

stēna               >          stijena

tēsan               >          tijesan

 

lēvak (naprava za sipanje tečnosti u posudu s uskim otvorom)      >          lijevak

lȅvak, (služi  se vičnije lijevom rukom)                                             >          ljevak

 

Riječi s kratkim jat (kratkim ĕ) :

pȅsma                         pjesma                        pjevati

pjevač

pjevačica

pjevljiv

pjevalica

pjevanje

pjevalo

 

sȅver               sjever              sjeverac

                                               sjeverni

                                               sjevernica

                                               sjevernjača

                                               sjevernjak

 

sȅme               sjeme              sjemeni

           sjemenik

          sjemenski

          sjemeniti

          sjemenka

          sjemenje

          sjemenište

          sjemenar

          sjemenarnica

          zasjemeniti

          osjemeniti

 

sȅnka              sjenka             sjenke

                                               sjenovit

                                               sjenčica

                                               sjeniti

                                                sjenilo

                                               sjenčiti

            sjenčenje

            zasjeniti

            osjenčiti

                                              

dȅvojka                                   djevojka          djevojački

                                               djevojaštvo

           djevojčurak

           djevojčica

 

vȅra                            vjera                vjerovanje

vjernik

vjerodostojan

vjerski

 

zamȅna           zamjena          zamjenik

           zamjenica

           zamjenički

 

U ovim riječima i njihovim izvedenicama je kratko ȅ. Stoga se izgovara –JE. No, u nekima ono je dugo pa se izgovara –IJE.

 

Glagol zamēniti ima dugo ē . Kada se zamijeni sa –IJE glasi :         >          zamijeniti

Isto to se dešava u glagolskom pridjevu trpnom zamēnjen>          zamijenjen

 

prētnja                                    prijetnja                      prijetnje

            prijeteći

                                               prijetiti

 

sēlo                 sijelo               sijela

           sijeliti

                                               sijeljenje

            sijeldžija

 

vēće                vijeće   vijeća             

vijećnik

vijećnica

vijećati

vijećanje

                      

 

cēna                cijena              cijene              ali        cjenjkati

cjenik

cjenovni

cjenovnik

mēna               mijena             mijene

                       

bēda                bijeda              bijede              ali        objeda,

                                               bijednik                       objeđivanje,

           bijednica                    objeđivati

           obijediti                     

 

lēha                 lijeha               lijehe

 

zvēzda             zvijezda           zvijezde           ali        zvjezdan,

zvjezdast

zvjezdoznanstvo

zvjezdica

krēsta              krijesta            krijeste

                                              

stēna               stijena             stijene                        ali        stjenovit

stjenka,

 

klēšta              kliješta                 -                 (riječ postoji samo u množini)

 

vēst                 vijest               vijesti 

                                               vijesnik

                                              

cēv                  cijev                cijevi                           ali        cjevast

cjevovod

cjevčica

cjevurina

 

svēst               svijest             svijesti                                    ali        svjestan

svjesnost

 

rēč                   riječ                 riječi                           ali        rječitost

rječit

rječnik

rječca

 

 

mlēko              mlijeko                        mlijeka            ali        mljekar,

mljekara

mljekarka

mljekarica

 

prēlo               prijelo             prijela

dlēto               dlijeto             dlijeta

 

tēlo                 tijelo               tijela                           ali        tjelesni,

tjelesa

tjelohranitelj

tjelešce

                                                                                             

odēlo               odijelo             odijela                        ali        odjeća

                                               odijevati                                 odjevni

           odijevanje                              odjenuti

 

tēsto               tijesto             tijesta

ali        tjestenina

 

gnēzdo                                  gnijezdo          gnijezda

gnēzditi                                  gnijezditi                     ali        gnjezdašce

 

htēnje             htijenje           htijenja                      

dēte                dijete              djeca

                                                                                  ali        dječji

dječaštvo

dječica

dječak

djetinjstvo

 

bēs                 bijes                bijesovi                       ali        bjesniti

                                               bijesan                                  bjesnilo

bjesnoća

bjesomučan

bjesomučnost

 

pēsak              pijesak            pijeskovi                     ali        pjeskovit

          pješčan

 

pētao              pijetao            pijetlovi                      ali        pjetlić

 

vēnac              vijenac                        vijenci

 

lēk                   lijek                 lijekovi                                    ali        ljekarski

lēčiti                liječiti              liječnik                                                 ljekar

                                               liječnica                                               ljekarka

                                               liječnički                                               ljekovitost

lēčenje                        liječenje          liječenja                                   ljekarna

                        ljekovit

 

 

slēpac             slijepac           slijepci                        ali        sljepilo

          sljepoća

          sljepica,

 

 

cvēt                 cvijet               cvjetovi                       ali        cvjetni

cvjetast

cvjetanje

 

svēt                 svijet               svjetovi                       ali        svjetski

           svjetina

 

vek                  vijek                vjekovi                        ali        vjekovni

 

stēg                 stijeg               stjegovi

 

smēh               smijeh             smjehovi

 

Napomena : Da bi se pravilno izgovorila ili napisala riječ, ona se mora PRAVILNO izgovoriti sa E.

 

Primjer :

 

cepati              >          cijepati

cepkati            >          cjepkati

cepanje           >          cijepanje

cepidlaka        >          cjepidlaka

 

 

deliti               >          dijeliti

delenje            >          dijeljenje

delimično        >          djelimično

delimice          >          djelimice

 

Ako izgovorite : rēčnik izgovor u bosanskom bi bio RIJEČNIK. To je neispravno.

U toj riječi e je kratko (ȅ) : rȅčnik. Dakle e je kratko pa riječ ispravno glasi RJEČNIK.

 

ODSTUPANJE OD PRAVILA

 

1) Slučaj sa suglasničkim grupama : BR, CR, DR, GR, MR, PR, SR, TR, VR, ZR ispred dugog ili kratkog E

 

Riječi koje u sebi ispred kratkog E (ȅ) imaju suglasničku grupu BR, CR, DR, GR, MR, PR, SR, TR, VR, ZR po unaprijed navedenoj logici bi trebalo da budu zamijenjene sa JE. Međutim, te riječi OSTAJU nepromijenjene dakle sa E.

 

 brēg               brijeg                                                  ali        bregovi

brežuljak

brežuljčić

 

Vidite da je riječ brēg s dugim e (ē). Stoga MORA biti brijeg.

No, u riječi brȅgovi, e ispred suglasničke grupe BR je KRATKO i stoga ostaje brȅgovi.

 

brežuljkast (a ne brežuljast)

povrēditi         povrijediti       povrijeđenost             ali        povreda

 

crēp                crijep                                                  ali        crepovi

                                                                                              crepljika

           crepić

            crepulja

 

crēvo               crijevo             crijeva                                    ali        crevast

            crijevce                      

            crijevni                                  

 

grēh                grijeh              grijesi                         ali        greška

ogrēšiti                                   ogriješiti                                 bezgrešan

                                                         grešan

          grešnik

         grešnica

pogrešiti         pogriješiti                                                      pogreska

         pogrešno

 

krēpiti             krijepiti                                               ali        krepak

         krepkost

okrēpiti           okrijepiti                                             ali        okrepa

 

mrēti               mrijeti                         prezent glasi mrȅm, mrȅš, mrȅ, mrȅmo, mrȅte, mru

umrēti             umrijeti                       umirem, umireš, umire,

zamrēti            zamrijeti

pomrēti           pomrijeti

 

trēska              trijeska            trijeske                       ali        treščica

triješče

 

trēzan             trijezan            trijeznost                    ali        trezven                                                                                                                     trezvenjak

                                                                                              trezvenost

 

trēbiti              trijebiti            trijebljenje                  ali        trebljiv

 

vrēme              vrijeme                                               ali        vremena

vremenski

vremešan

vremeplov

 

vredan             vrijedan                                              ali        vredniji

najvredniji                 

vrednoća

vredonosni

zreti                 zrijeti               zrije                             ali        zrenje

zrelost

                                                                                  zreo

zrela

zrelo              

dozreti             dozrijevati       dozrijevanje                             dozrelost

prezreti           prezrijeti         prezrijevanje                             prezreo

                                                                                              prezrelost

 

Prezreti u značenju osjećati prezir prema nekom. Običan antonim.

 

zreti glagol nema ijekavskog oblika infinitiva, ali recimo prezent glasi zrijem, zriješ, zrije itd. zato što je u njemu dugo ē.

 

a)      Ukoliko u obliku ostaje dugo ē, onda će naravno ostati –IJE.

b)      Ukoliko u obliku dugo ē pređe u kratko onda će biti samo e bez j.

 

Sugasnička grupa PR i kratko i dugo e

Ustvari tu se radi o slozenicama odnosno kovanicama koje kao prefiks imaju prijednoge pre, pred I preko. Naprijed je receno da kada iza suglasnicke grupe PR dolazi dugo e to daje –IJE.  A ako dolazi kratko e onda ostaje e. Ni u kojem slucaju nema zamjenje sa –JE.

Recimo najprije nešto o prijedlozima.

 

Predu sebi ima kratko e i uvijek glasi pred, nikada prijed.

Prekou kojem je kratko e znaci gore, iznad, povrh, a oblik prijeko je imao dugo e

Preima dugo e te stoga glasi prije.

 

Prefiks PRED u složenicama

 

predigra                      predujam                    predradnik                  predsjednik

preduslov                    predvodnik                  predaja                       predočenje

predgovor                   prednost                     predusretanje             predstava                  

preduzeće                   preduzetnik                 predvođenje               predvodnik

predvodnica                predočavanje              pretpostavka              pretpostavljanje

 

Evo nekoliko složenica prijedloga pred i glagola. U njima takođe ostaje e.

 

preduhitriti                 predvidjeti                  predvoditi                  

predočiti                     pretpostaviti               preduhitriti

preduzeti                                           

 

U ovim riječima ȅ je kratko, a ima ispred suglasničku grupu PR-. Stoga, nema nikakve promjene. Ostaje dakle e.

 

prečica                        prevaga                      prekjuče                      preksinoć

prek(o)sutra                prevlaka                      premoć                       predanje

preljuba                      pretraga                      preobuka                    prečka            

prečaga                      pregrada                     prebivalište                previjanje       

pregrijavanje              preglasavanje             preinaka                     predaja                      

predujam                    pretvorba                    prevara                       prestanak

presvlaka                    preskok                       prednjak                     predznak                    

pretovar                      prednjica                    predak                        prednost

 

U ovim glagolima isti je slučaj. Nema nikakve promjene.

 

prevaliti                      prekoračiti                  prelaziti                      prevoditi

premostiti                   pretvoriti                     preduzeti                    prezimiti

pregledati                   prepričati                    prenositi                     preokrenuti

preobraziti                  preorati                       preživati                      preživjeti

premjestiti                  prevaliti                      prenijeti                      prevariti

preduhitriti                 presvlačiti                   preskočiti                    precrtati

prepoloviti                  prestizati                    preusmjeriti                prevazići

 

U ovim rijecima iza suglasnicke grupe PR nalazi se e dugo. Po svoj logici trebalo bi ga zamijeniti s –IJE.
Da vidimo :

prēkor             >          prijekor                      

prēvoz             >          prijevoz                      

prēlaz              >          prijelaz                       

prēvod             >          prijevod          

prēnos             >          prijenos

prēvoj              >          prijevoj                                  

prēpis              >          prijepis           

prēsto             >          prijesto                      

Ali u niže navedenim riječima ē je dugo i shodno pravilu koje od početka slijedimo trebalo bi ga zamijeniti sa –IJE. No, ako to uradimo vidimo da to ne zvuči dobro i da nešto ne štima Šta ?
Ne znam.

Ili čekajte ! Možda zaključiti da te riječi imaju prefiks PREKO (nikako prijeko), iI e u tom prijedlogu je kratko, pa stoga bez obzira što pri gradnji nove riječi prelazi u dugo tretira se samo u prilogu. Recimo ! Ako bismo prihvatili ovakvo objašnjenje onda bi ove riječi glasile kako slijedi :

premor

pregled                      

previd                        

prezime

predmet                     

premaz           

pretres           

Prefiks PRE- u značenju preko (preko + više = previše) :

 

premali                       prelijep                       previsok          predugačak

prezauzet                    preuzak                       previše                        preširok

predebeo                    prefin                          prekrasan        premoren

 

Budući da prefiks pred NE može imati oblik prijed svi oblici nemaju ijekavski oblik.

predstavnik

predsjednik

pretrage

prevaga

premoć

prevod

predlog,

2) Slučajevi sa kratkim e (ȅ) iza suglasnika L i N

Ako se iza suglasnika L i N nađe kratko e (ȅ) taj glas (ta slova) prelazi u LJ i NJ.

sledbenik                    sljedbenik

sledovanje                  sljedovanje

U riječi slēditi ē je dugo. Prema tome riječ glasi SLIJEDITI

Ali recimo slȅdeći e je kratko pa će biti sljedeći.

snijeg                          snjegovi

snežni                         Snježni

Sneško                        Snješko

lijep                            ljepota

bled                            bljedilo

levak                           lijevak             ali        ljevkovi

les                               lijes                 ali        ljesovi ??

 

plijeniti                       pljenidba

plijeviti                       pljeva

ZAKLJUČAK :Da li će biti –JE ili –IJE u riječima koje su u sebi imale staroslovensko JAT zavisi od toga da li je to jat odnosno kratko ili dugo e ISPRAVNO, izgovorite oblik sa e. To je odlučujuće.

Niže navedene riječi nemaju slovo jat u sebi.                     

nijedan            (nije slovo jat.nego slozenica ni +jedan)

ijedan              (nije slovo jat.nego slozenica i +jedan)

Strane riječi hyena, diète, piété. Analogijom je ubačeno slovo j, jer se u izgovoru čuje.

No, trebalo bi da te riječi ispravno glase hiena, dieta i pietet kao u riječi avion.

hijena

dijeta

pijetet

Važna opaska :

vreme              vrijeme            vremena          vremenski, vremešan, vremeplov,

sneg                snijeg              snjegovi

Riječi trijeska, trijeba (regionalizam u značenju potreba – izvedenica od glagola trebati); trijenje (od trenje), trijenale ne bi trebalo da imaju navedene oblike. Ispravno bi bilo : tresak (od trehnuti), treska (od tresti), trenje (od trati), trienale (od izvornog oblika strane složenice triennial)

riječ PRIJEM nije nastala od dugog jat

stena               stijena

reč                   riječ     rječit    rječitost

bes                  bijes    bijesan            bjesniloBJESNOCAbjesniti,

zasto je recenica jer ne dolazi od rijec nego od recen

sneg                snijeg  SNJEGOVI                   snjezni            SNJEGOVIT  snješko

 

besan              bijesan

bedan              bijedan

beo                  bijel

ceo                  cijel

cenjen             cijenjen

veran               vijeran

presan             prijesan

lep                   lijep

lenj                  lijen

nem                 nijem

slep                 slijep

 

Kod riječi sledeći  se mora tretirati različito to jeste iz semantičkih razloga (različitih znacenja)

 

Slȅdeći (u značenju naredni)  sljedeci, jer je e kratko.

Slēdeći (u značenju prateći) slijedeći, jer je e dugo.

 

tesan               tijesan

trezan              trijezan

 

UVIJEK IZGOVORITE ALI ISPRAVNO EKAVSKI OBLIK RIJEČI. Ako je dugo izgovorite IJE :

 

lēpo     >          lijepo               >          lĕpota             >          ljepota

sēva    >          sijeva              >          sĕvkati                        >          sjevkati

cēv      >          cijev                >          cĕvovod          >          cjevovod

 

UVIJEK IZGOVORITE ALI ISPRAVNO EKAVSKI OBLIK RIJECI. Ako je kratko  izgovorite –JE.

 

delo                 >          djelo

teram              >          tjeram

seta                 >          sjeta

 

Recite dete. E je dugo. Biće dakle dijete

Recite tu riječ u množini deca. E je kratko. Dakle djeca

 

Recite uveren. E je kratko. Uvjeren

 

Recite besnilo. E je kratko. Dakle bjesnilo

 

Recite greh. E je dugo. Mora dakle biti grijeh.

On je grešnik. Tu nema je nego ostaje e stoga što je ispred kratkog e suglasnička grupa GR

Dakle ispravno je grešnik.

REZIME. Ispravno izgovorite ekavski oblik i ocijenite da li je e dugo ili kratko. Ako je dugo, ono je zamijenjeno u ijekavskom sa IJE, a ako je kratko onda je zamijenjeno sa JE.

Ukoliko ispred suglasničke grupe BR, CR, GR, KR, MR, PR, VR, TR, ZR je kratko e ostaje e.

    Post your comments...

    Free business joomla templates